Komponenttien kiertotalouden kulmakivet valmistavassa teollisuudessa

 • Blogi
 • Komponenttien kiertotalouden kulmakivet valmistavassa teollisuudessa
22.05.2023

Kiertotalous on ratkaisevan tärkeässä roolissa pyrkiessämme kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Edelläkävijäyritykset ottavatkin käyttöön erilaisia ratkaisuja materiaalin uudelleenkäyttöön, koska se on yksinkertaisesti järkevää: miksi maksaa neitseellisestä raaka-aineesta, kun voit käyttää jo hallussasi olevaa materiaalia?

Kiertotalousajattelu luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia valmistavaan teollisuuteen

Ympäristöhyödyt ovat tietenkin tärkeä syy tehostaa kiertotaloutta tuotannossa. Ne eivät kuitenkaan ole ainoita etuja. Komponenttien tehokas kierrätys ja uudelleenkäyttö luovat uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja lyhentävät arvoketjua.

Haluatko kuulla lisää komponenttien kiertotalousalustasta? Ota yhteyttä

Komponenttien kiertotalousmalli tarvitsee tuekseen toimivan teknologia-alustan ja prosessit. Mutta mitkä ovat näiden keskeiset osa-alueet? Tutustutaan seuraavaksi viiteen kulmakiveen, joiden avulla voit tehostaa komponenttien kierrätystä.

Datan keruu yksittäisen komponentin tasolla

Komponenttien kiertotalousmallin tärkein tavoite on maksimoida komponenttien elinkaarien määrä ja pituus. Mitä pidempään komponentti pysyy kierrossa ja käytössä, sen vähemmän käytät raaka-aineita ja sen arvokkaampi komponentti on.

Jokaisella komponentilla on ainutlaatuinen elinkaari. Niitä käytetään eri laitteissa, niitä uudelleenkäytetään eri aikaan, ne vikaantuvat eri aikoihin ja eri tavoin, ja lopulta ne tuhotaan (lue: kierrätetään raaka-aineeksi) eri aikaan.

Nämä elinkaaritapahtumat vaikuttavat komponentin arvoon, kuntoon ja arvioihin komponentin tulevasta elinkaaresta ja uudelleenkäyttömahdollisuuksista. Siksi komponentteja ja niiden elinkaaritietoja pitää pystyä käsittelemään yksittäisen komponentin tasolla. Pelkkiin keskiarvoihin ja suuriin kokonaisuuksiin perustuva tieto ei anna tarpeeksi tarkkaa dataa tehokkaan kiertotalousmallin luomiseen.

Komponenttien kiertotalousalustan tulee mahdollistaa komponenttitason elinkaarenhallinta

Komponenttien kiertotaloutta ja uudelleenkäyttöä tukevan alustan pitääkin mahdollistaa ainakin seuraavien tietojen luomisen ja ylläpitämisen jokaiselle yksittäiselle komponentille:

 • Yksilöivä tunniste kullekin komponentille
 • Valmistustiedot
 • Saatavuustiedot
 • Huoltohistoria ja kustannustiedot
 • Sijaintitieto
 • Nykyinen kunto ja arvio jäljellä olevasta elinkaaresta

Otetaanpa esimerkki: Kun laite palautuu elinkaarensa päätteeksi takaisin asiakkaalta, työntekijöillä pitää olla helppo pääsy yllämainittuihin tietoihin. Tähän tietoon perustuen he voivat aiempaa helpommin määritellä, ovatko komponentit uudelleenkäytettävissä vai onko ne parempi purkaa.

Komponenttien huolto

Huollot ja tarkastukset ovat avainasemassa komponenttien kiertotaloudessa ja uudelleenkäytössä. Toimivat huolto- ja tarkastusprosessit lisäävät komponenttien elinikää ja luovat mahdollisuuden toimittaa käytettyjä komponentteja uudelleen kiertoon. Huolto myös varmistaa, että komponentit ovat turvallisia käyttää.

Toimivat huolto- ja tarkastusprosessit vaativat soveltuvat työkalut toiminnan tueksi. Asiaan kuuluvien työntekijöiden pitää pystyä kirjaamaan huolto- ja tarkastustoimenpiteitä helposti esimerkiksi mobiilisovelluksella kullekin komponentille.

Yksityiskohtaisen huoltohistorian pitää myös olla helposti saatavilla komponenttikohtaisesti. Tällöin henkilöstö pystyy hyödyntämään tätä historiatietoa suunnitellessaan komponentin uudelleenkäyttöä.

Komponenttien elinkaaren maksimoimiseksi tarvitaan kunnolliset huolto- ja tarkastusprosessit

Suunnitellessasi komponenttien huolto- ja tarkastusprosesseja osana komponenttien kiertotalousalustaa, kiinnitä huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • Varmista, että alustalla voidaan luoda vikailmoituksia ja toistuvia huoltosuunnitelmia
 • Varmista, että kaikilla asiaankuuluvilla henkilöillä on pääsy komponenttikohtaiseen huolto- ja tarkastushistoriaan
 • Huollon kustannukset pitää pystyä keräämään yksittäisen komponentin ja yksittäisen huollon tasolla. Näiden pitää vaikuttaa komponentin elinkaarikustannuksiin
 • Huoltoja tekevien työntekijöiden pitää pystyä lisäämään varaosia komponenttien huoltoihin
 • Helppokäyttöiset työkalut, kuten mobiilisovellukset, auttavat työntekijöitä sitoutumaan uusiin toimintamalleihin
 • Asiaankuuluvien henkilöiden tulee saada automaattisia muistutuksia tulevista huoltotarpeista

Kattava komponenttirekisteri kokoaa datan päätöksenteon tueksi

Komponenttien yksilötason elinkaarenhallinta luo pohjan laadukkaan kokonaisdatan keräämiselle. Elinkaaritiedot kokoava rekisteri varmistaa, että pystyt hyödyntämään dataa analyyseissa ja raporteissa ja tekemään näin parempia päätöksiä.

Rekisterin tarkoituksena on mahdollistaa erilaisten raporttien luominen kaikista komponenteista. Sen tulee tarjoata tiedot useisiin kriteereihin perustuen, jotta tätä tietoa voidaan käyttää toiminnan suunnittelussa. Hyvänä esimerkkinä vaikkapa tiedot komponenttien saatavuudesta eri sijainneissa, tai käytössä olevien komponenttien määrät eri alueilla.

Komponenttirekisterille voikin asettaa vähintään seuraavat vaatimukset:

 • Luo kokonaiskuvan komponenteista
 • Sisältää kattavat hakutoiminnot, jotka auttavat osakokonaisuuksien kokoamisessa
 • Mahdollistaa komponenttien saatavuuden analysoinnin eri sijainneissa
 • Auttaa valmistautumaan komponenttien uusimistarpeeseen
 • Mahdollistaa massatoiminnot rekisterissä oleville komponenteille
 • Mahdollistaa komponenttilistausten erilaisilla datapisteillä annettuihin kriteereihin

Komponenttirekisteri toimii ensisijaisena tietolähteenä komponenttien tulevaa käyttöä ennakoidessa. Sen voi ajatella olevan komponenttien kiertotalousalustan varsinainen ydin.

Hyödynnä olemassa olevia datalähteitä

Mielessäsi varmasti pyörii jo: ”Meillä on miljoonia komponentteja! Miten nämä kaikki voidaan saada hallintaan, varsinkin yksittäisen komponentin tasolla?”. Huoli pois, sillä komponenttidataa jo löytyy useista lähteistä. Näitä lähteitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää kiertotalousalustan yhteydessä.

Komponenttien kiertotalousalustan tarkoituksena on ennen kaikkea toimia dataa kokoavana ja sitä rikastavana alustana, jonka päällä kiertotalousmalli toimii. Siksi sen tuleekin sisältää avoimet rajapinnat tietojen automaattiseen siirtoon eri järjestelmien välillä.

Rajapintojen yli tietoja voidaan koota yhteen useista eri järjestelmistä, jolloin tietoja ei tarvitse koota käsin. Manuaalinen tietojen syöttäminen on kuitenkin hyvä olla mahdollisuutena, etenkin huoltotietoja tallennettaesssa.

Komponenttien kiertotalousalusta kokoaa ja rikastaa olemassa olevaa dataa

Tässä alla onkin muutama esimerkki järjestelmissä, joita teillä jo mahdollisesti on käytössä, ja joista tietoa voidaan koota komponenttien kiertotalousalustaan:

 • Tietovarastot (Data lakes)
 • Valmistuksen tietojärjestelmät
 • Sensorit ja IoT -järjestelmät
 • Verkkoon kytketyt laitteet
 • Huoltojärjestelmät
 • Toiminnanohjausjärjestelmät

Koneoppiminen ja tekoäly auttavat ennakoimaan tulevaa

Koneoppiminen ja tekoäly ovat päivän polttavia puheenaiheita. Hyvästä syystä kylläkin. Ne nimittäin auttavat ennakoimaan tulevaa. Komponenttien kiertotalouden näkökulmasta tämä tarkoittaa esimerkiksi kykyä ennakoida komponenttien saatavuutta, odotettua kuntoa ja huoltotarpeita.

Tekoäly kuitenkin pitää opettaa tekemään haluttuja asioita. Tätä varten tarvitaan laadukasta dataa.

Edellä kuvattuihin osa-alueisiin perustuva komponenttien kiertotalousalusta synnyttää valtavat määrät korkealaatuista dataa. Lisäämällä kokonaisuteen koneoppimisen ja tekoälyn ja käyttämällä alustan tuottamaa dataa niiden kouluttamiseen, pystyt jatkuvasti ennakoimaan tulevia tarpeita ja automatisoimaan työvaiheita.

Yhteenveto

Kiertotalouteen perustuvat toimintamallit luovat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja auttavat vähentämään raaka-aineiden käyttöä. Valmistavassa teollisuudessa kiertotalousajattelun tuominen osaksi komponenttien elinkaarenhallintaa on merkittävä askel kohti ekologisesti ja taloudellisesti kestävämpää valmistusta.

Komponenttien kiertotalousmallia ei voida rakentaa pelkän ylätason kokonaiskuvan ja keskiarvojen varaan. Komponenttien elinkaaret ovat yksilöllisiä ja siksi niiden uudelleenkäytön hallinnan ja suunnittelun tulee perustua komponenttien elinkaarehallintaan yksittäisen komponentin tasolla.

Komponenttien kiertotalousmalli tarvitseekin tuekseen teknologia-alustan, jonka keskeiset kulmakivet ovat:

 • Komponenttien elinkaarenhallinta yksittäisen komponentin
 • Komponenttien huoltojen ja tarkastusten hallinta
 • Komponenttirekisteri
 • Olemassa olevan datan hyödyntäminen
 • Analysointi, koneoppiminen ja tekoäly

Kaikki ylläkuvatut osa-alueet voidaan ratkaista kattavalla kalustonhallintajärjestelmällä, mistä syystä kalustonhallintajärjestelmä onkin hyvä lähtökohta komponenttien kiertotalousalustan pohjaksi.

Jos olet kiinnostunut keskustelemaan aiheesta tarkemmin, ota toki yhteyttä.